กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 13 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการผลิตลูกปลานิลจากการเพาะและขยายพันธุ์ด้วยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ผลิตพันธุ์ปลาทำการเคาะไข่จากปากแม่พันธุ์ปลานิล จำนวน 5 บ่อ ซึ่งได้แม่พันธุ์ที่อมไข่ จำนวน 27 ตัว ได้จำนวนไข่ปลารวมประมาณ 15,000 ฟอง และนำเข้าระบบอนุบาลไข่ปลาในโรงเพาะฟัก (ปัจจุบันนี้มีไข่ปลาที่ได้ทำการเพาะฟักแล้ว ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 – ปัจจุบัน รวมจำนวนประมาณ 40,000 ฟอง) ในการนี้ไข่ปลานิลจะเจริญเติบโตและพร้อมแจกจ่ายได้ภายใน 40 วัน โดยจะแจกจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา, ส่วนราชการต่างๆ และการปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการประมงหมู่บ้านต่อไป ณ ฐานผลิตพันธุ์ปลา นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร