กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 11 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สร้างประสบการณ์และเพิ่มความรู้ด้านการเกษตร ให้กับนักเรียนของสถานศึกษา จำนวน 20 คน โดยดำเนินกิจกรรมการเตรียมดินสำหรับปลูกข้าวในแปลงข้าวสาธิต ภายในพื้นที่โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นกส.4 สทพ.นทพ. “70 พรรษา” หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา “เทิดไท้ องค์ราชัน” ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร