กิจกรรมหน่วยงาน


        เมื่อวันที่ 10 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการปฏิบัติต่อแปลงพืชอาหารสัตว์ (หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1) ตามขั้นตอนประจำวันดังนี้ 1. ตัดหญ้าเนเปียร์สดให้โคภายในหน่วยวันนี้จำนวน 3,000 กก. ได้ปริมาณหญ้าเนเปียร์สดสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค.65 จำนวน 101,000 กก. โดยใช้พื้นที่ 55.9 ไร่ 2. กำจัดวัชพืชในแปลงหญ้าเนเปียร์วันนี้ จำนวน 5 ไร่ พื้นที่สะสมตั้งแต่ 1 ต.ค.65 จำนวน 36.5 ไร่ และ 3. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 โดยใส่ปุ๋ยวันนี้ จำนวน 75 กก. ในพื้นที่ 5 ไร่ ยอดสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค.65 จำนวน 407 กก. ดำเนินการแล้ว 38.3 ไร่ ทั้งนี้การบริหารจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ของหน่วยสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ณ แปลงพืชอาหารสัตว์ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร