หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ

โครงการพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

นักรบสีน้ำเงิน

ผู้บังคับบัญชาพล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ.อนุสรรค์ คุ้มอักษร
ผบ.นทพ.


พล.ต.ปวัน บุญบันดาล
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.ชนิสร จารุกิตติ์ตระกูล
ผบ.นกส.๔ สทพ.นทพ.
X
ส่วนราชการ

ภารกิจ - การจัด

       ภารกิจ หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ และการสหกรณ์ แก่ราษฎรและหน่วยทหาร ตลอดจนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การสหกรณ์ การผสมพันธุ์สัตว์ การบำรุงรักษา การรักษาพยาบาล และวิชาการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
       การจัด หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ จัดเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีการจัดภายในประกอบด้วย
- กองบังคับการ
- ชุดส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๓ ชุด
- ชุดส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ จำนวน ๑ ชุด
- ชุดบริการสนับสนุน จำนวน ๑ ชุด
ขอบเขตความรับผิดชอบ
๑.งานด้านความมั่นคง
       ๑.๑ ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันการแทรกซึม และบ่อนทำลายประเทศชาติตามที่ไเ้รับมอบหมาย
       ๑.๒ ดำเนินการร่วมกับส่วนราชการอื่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การเมือง การเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา
๒.งานด้านเศรษฐกิจ
       ๒.๑ ดำเนินการใด้านพัฒนาอาชีพ และเศรษฐกิจ
       ๒.๒ ส่งเสริมแนะนำความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร
๓.งานด้านสังคมจิตวิทยา
       ๓.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดความมั่นคงภายในประเทศ
       ๓.๒ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางธรรมชาติ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย