หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ

โครงการพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

นักรบสีน้ำเงิน

ผู้บังคับบัญชาพล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา
ผบ.นทพ.


พล.ต.ชูศักดิ์ ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท. ณกรพงศ์ ธรรม์ภรพิสิฐ
ผบ.นกส.๔ สทพ.นทพ.
X
ส่วนราชการกิจกรรมหน่วยงาน

หน้า     

       เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 5 ธ.ค.64 โดยกระทำพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ, พิธีตักบาตรพระสงฆ์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ บก.นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจากหน่วย นกส.4 สทพ.นทพ. ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร กรมปศุสัตว์ มอบหญ้าหมักบรรจุถุง จำนวน 100 ถุง สำหรับปศุสัตว์ และน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค แก่ราษฎรในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและประสบปัญหาขาดแคลนอาหารสำหรับปศุสัตว์ ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ในการช่วยเหลือประชาชน ณ พื้นที่ ม.2 ต.ทุ่งตะไคร้ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ “70 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ องค์ราชัน” ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการขยายพันธุ์ปลานิล โดยวิธีการเคาะไข่จากปากแม่ปลานิล จำนวน 5 บ่อ และนำเข้าระบบเพาะฟักในถาด เพื่อผลิตลูกปลาให้ได้ตามเป้าหมายและเตรียมสนับสนุนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ความรับผิดชอบ ตามนโยบาย ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ต่อไป ณ โรงเพาะพันธุ์ปลา นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำเดือน ธ.ค.64 โดยมuวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธ.ค.64, การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย, การป้องกันและติดตามสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนายพิศิษฐ์ ฤทธิ์พิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ต่อไป ณ ห้องประชุมต้นแซะ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 30 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยฯ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ม.4 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธ.ค.64 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อปวงชนชาวไทยอันหาที่สุดมิได้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ต่อไป ณ หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.ท่าแซะ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 29 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร ประจำเดือน พ.ย.64 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Video Conference จำนวน 34 หน่วยงาน สรุปผลการประชุมที่สำคัญคือ การบูรณาการแผนเผชิญเหตุในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยอย่างทันท่วงที, การจัดงานพระราชพิธีสำคัญประจำเดือน ธ.ค.64 ได้แก่ วันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค.64) และวันประสูติของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (19 ธ.ค.64), การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ชุมพร รรก.ผวจ.ชุมพร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม บก.นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 28 พ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการทำความสะอาดคอกโคของหน่วย ตามหลักสุขาภิบาลและมาตรฐานฟาร์ม เพื่อป้องกันโรคระบาดในโคและโคมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ต่อไป ณ คอกโค นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 28 พ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันของ นขต.นทพ. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference), จัดกำลังพลปฏิบัติงานตามนโยบาย ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. โดยการพัฒนาที่ตั้งหน่วย, ตรวจสอบการผ่านเข้า - ออก ตามมาตรการ รปภ. ที่ตั้งหน่วย และการบริหารจัดการปศุสัตว์ของหน่วย ตามหลักสุขาภิบาลต่อไป ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       ห้วงวันที่ 21 – 27 พ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมโค จำนวน 4 ชุด ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.เมือง, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จ.ชุมพร และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้น้ำเชื้อโคแช่แข็ง นทพ. สายพันธุ์ลิมูซิน, อเมริกันบราห์มัน, กำแพงแสน, ตาก และชาร์โรเลส์ โดยผสมเทียมโค จำนวน 16 ครั้ง และติดตามลูกโคเกิด จำนวน 15 ตัว สรุปผลการผสมเทียมโคตั้งแต่ ต.ค.64 - ปัจจุบัน จำนวน 140 ครั้ง และติดตามลูกโคเกิด จำนวน 42 ตัว ทั้งนี้ หน่วยได้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนต่อไป ณ สถานีผสมเทียม นกส.4 สทพ.นทพ. อ.เมือง, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จ.ชุมพร และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

       เมื่อวันที่ 27 พ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันของ นขต.นทพ. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference), จัดกำลังพลปฏิบัติงานตามนโยบาย ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. โดยการพัฒนาที่ตั้งหน่วย, ตรวจสอบการผ่านเข้า - ออก ตามมาตรการ รปภ. ที่ตั้งหน่วย และการบริหารจัดการปศุสัตว์ของหน่วย ตามหลักสุขาภิบาลต่อไป ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการยกระดับงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วย โดยการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กำลังพลได้รับทราบ รูปแบบการนำเสนอผ่านช่องทางของระบบสื่อสาร, Social media และการเชื่อมโยงกับเครือข่ายถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ โดยให้กำลังพลทุกนายมีส่วนร่วม ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) โดยการให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมเน้นย้ำการดำรงชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทให้แก่กำลังพลและครอบครัว เนื่องจากเป็นความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา โดยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนด (SHA กับ SHA+) และปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ทสส.และ ผบ.นทพ. อย่างเคร่งครัดต่อไป ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยฯ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ม.1 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิวฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการทำความสะอาดศาสนสถานและห้องน้ำวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน เพื่อพัฒนาศาสนสถานและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ต่อไป ณ วัดเขาเลี้ยว ม.1 บ.เขาเลี้ยว ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 30 นาย ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ บก.หน่วยและบ้านพักอาศัยของกำลังพล เพื่อพัฒนาหน่วย ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

หน้า