หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ

โครงการพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

นักรบสีน้ำเงิน

ผู้บังคับบัญชาพล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี
ผบ.ทสส.


พล.อ.ธีระยุทธ จินหิรัญ
ผบ.นทพ.


พล.ต.ปวัน บุญบันดาล
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.ธีรเดช จันทร์ข้างแรม
ผบ.นกส.๔ สทพ.นทพ.
X
ส่วนราชการกิจกรรมหน่วยงาน

หน้า     

       เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 67 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย, เครือข่ายนักพัฒนา, ประชาชนจิตอาสา และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอท่าแซะ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” 11 กรกฎาคม 2567 ด้วยการร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์, ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดภายในพื้นที่ของชุมชน โดยมีนายลิขิต สุขเยาว์ ปลัดอำเภอท่าแซะ เป็นประธานฯ โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์ ชุมชน 1 แห่ง ประชาชน จำนวน 250 คน ณ พื้นที่ ม.6 บ.โตนดการ้อง ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จว.ช.พ

       ห้วงวันที่ 8 – 10 ก.ค. 67 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ของหน่วย (บ้าน 1 ไร่ พอเพียง) ให้สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรต่อผู้เข้ามาเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ภายในพื้นที่หน่วยต่อไป ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 67 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยและสมาชิกเครือข่ายนักพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการพื้นที่อำเภอท่าแซะ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา โดยมีนายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานฯโดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์ สถานศึกษา 1 แห่ง คณะครูและนักเรียน จำนวน 400 คน ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 67 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมของหน่วย จำนวน 4 ชุดบริการ ดำเนินการติดตามลูกโคเกิดและให้บริการผสมเทียมโคด้วยน้ำเชื้อโคแช่แข็ง นทพ. แก่สมาชิกผสมเทียมในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย รวมทั้งทำการบันทึกข้อมูลประวัติลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมโค เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อตามยุทธศาสตร์โคเนื้อ นทพ. ต่อไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผสมเทียมฯ ได้ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์ โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์ 4 ครัวเรือน ประชาชน จำนวน 18 คน ณ สถานีผสมเทียม นกส.4 สทพ.นทพ. อ.เมืองชุมพร, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จว.ช.พ. และ อ.บางสะพานน้อย จว.ป.ข.

       เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 67 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการนำหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 ภายในพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ซึ่งเป็นอาหารหยาบให้กับโคของหน่วย เพื่อให้โคได้รับสารอาหารครบถ้วน สุขภาพแข็งแรง และมีความสมบูรณ์พันธุ์ ณ คอกโคมาตรฐาน นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       ห้วงวันที่ 6 - 7 ก.ค. 67 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการไถคราดยกร่อง รวมทั้งปักท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 สำหรับการเพาะปลูกเพื่อการขยายพันธุ์ ในพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ จำนวน 8 ไร่ ตามแผนงาน/โครงการประจำปี งป. 67 ณ แปลงพืชอาหารสัตว์ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 5 ก.ค. 67 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ปฏิบัติงานด้านการผสมเทียมโคทั้ง 4 ชุดบริการ โดยให้บริการผสมเทียมโคในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย จำนวน 14 ตัว และติดตามลูกโคเกิด จำนวน 13 ตัว ทั้งนี้ยอดสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 ถึงปัจจุบัน ผสมเทียมโคของสมาชิกรวม 862 ครั้ง และติดตามลูกโคเกิดของสมาชิกรวม 437 ตัว โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์ 24 ครัวเรือน ประชาชน จำนวน 120 คน ณ สถานีผสมเทียม นกส.4 สทพ.นทพ. อ.เมืองชุมพร, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จว.ช.พ. และ อ.บางสะพานน้อย จว.ป.ข.

       เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 67 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการตัดท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 ภายในพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อการเพาะปลูกขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ จำนวน 8 ไร่ ตามแผนงาน/โครงการประจำปี งป. 67 ณ แปลงพืชอาหารสัตว์ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       ห้วงวันที่ 1 – 4 ก.ค. 67 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการไถผาน 7 รวมทั้งหว่านปุ๋ยคอกแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ (แปลงหญ้าเนเปียร์) จำนวน 8 ไร่ ทั้งนี้ เพื่อการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 สำหรับใช้เลี้ยงปศุสัตว์โคของหน่วย ประจำปี งป. 67 ต่อไป ณ แปลงพืชอาหารสัตว์ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 67 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงลูกโคของหน่วย ประจำเดือน มิ.ย. 67 จำนวน 68 ตัว (ลูกโคเกิดปี 65 จำนวน 18 ตัว, ลูกโคเกิดปี 66 จำนวน 26 ตัว และลูกโคเกิดปี 67 จำนวน 24 ตัว) ทั้งนี้ เพื่อติดตามและประเมินผลอัตราการเจริญเติบโต (ADG) ของลูกโคเกิดแต่ละช่วงอายุ ให้ได้ขนาดและน้ำหนักตรงตามมาตรฐานที่ สทพ.นทพ. กำหนด ณ คอกกรรมวิธี นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 67 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกับผู้นำชุมชนและสมาชิกเครือข่ายนักพัฒนา เข้าร่วมพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานแก่ประชาชนที่สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน จากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอท่าแซะ โดยมี นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานพิธีฯ โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์ ประชาชน จำนวน 500 คน ณ ศาลาประชาคมภายในที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 67 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดผู้แทนของหน่วยเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ก.ค. 67 เพื่อรับฟังและหารือการปฏิบัติราชการด้านต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม งานพิธี เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยในห้วง เดือน ก.ค. 67 โดยมี นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมต้นแซะ ภายในที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 67 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการผลิตลูกปลานิลจากการเพาะและขยายพันธุ์ ด้วยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ โดยทำการเคาะไข่จากปากแม่พันธุ์ปลานิล จำนวน 5 บ่อ โดยพบแม่ปลานิลอมไข่จำนวน 56 ตัว อนุมานไข่ปลาได้ประมาณ 50,000 ฟอง และนำเข้าระบบอนุบาลไข่ปลาในโรงเพาะฟักต่อไป ณ ฐานผลิตพันธุ์ปลา (โครงการประมงหมู่บ้าน นทพ.) นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

       ระหว่างวันที่ 22 – 28 มิ.ย. 67 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ปฏิบัติงานด้านการผสมเทียมโคทั้ง 4 ชุดบริการ โดยให้บริการผสมเทียมโคในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย จำนวน 13 ตัว และติดตามลูกโคเกิด จำนวน 6 ตัว ทั้งนี้ยอดสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 ถึงปัจจุบัน ผสมเทียมโคของสมาชิกรวม 848 ครั้ง และติดตามลูกโคเกิดของสมาชิกรวม 424 ตัว โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์ 18 ครัวเรือน ประชาชน จำนวน 91 คน ณ สถานีผสมเทียม นกส.4 สทพ.นทพ. อ.เมืองชุมพร, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จว.ช.พ. และ อ.บางสะพานน้อย จว.ป.ข.

       เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 67 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการทำความสะอาดคอกโคมาตรฐาน ตามแผนการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสัตว์ ด้วยการพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงดูดเลือดในมูลสัตว์ ให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของโคแม่พันธุ์ ณ คอกโคมาตรฐาน นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.

หน้า