หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ

โครงการพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

นักรบสีน้ำเงิน

ผู้บังคับบัญชาพล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา
ผบ.นทพ.


พล.ต.ชูศักดิ์ ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท. ณกรพงศ์ ธรรม์ภรพิสิฐ
ผบ.นกส.๔ สทพ.นทพ.
X
ส่วนราชการกิจกรรมหน่วยงาน

หน้า     

       เมื่อวันที่ 27 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่รอบ อาคาร บก.หน่วย และบริเวณใกล้เคียง เพื่อพัฒนา/จัดระเบียบที่ตั้งของหน่วย ให้มีความสะอาด, เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะต่อไป ณ บก.นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 26 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ “70 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ องค์ราชัน” โดยได้พัฒนาฐานการเรียนรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 26 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการให้อาหารข้นและแร่ธาตุก้อนให้กับโคแม่พันธุ์ จำนวน 63 ตัว, โคอายุ 1-2 ปี จำนวน 3 ตัว, โคอายุ 6 เดือน -1 ปี จำนวน 14 ตัว, โคอายุ 1-3 เดือน จำนวน 11 ตัว, โคเบนลึงค์ จำนวน 1 ตัว และโคพ่อพันธุ์ปลดระวาง จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น 93 ตัว เพื่อเสริมโภชนาการให้โคมีสุขภาพแข็งแรง อัตราการเจริญเติบโตดีมีความสมบูรณ์พันธุ์ ช่วยให้การผลิตลูกโคคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถสนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป ณ คอกโค นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 25 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 4 นาย ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “กองทัพไทย ร้อยดวงใจสู้ภัย COVID-19 ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีปริมาณโลหิตที่บริจาคจำนวนทั้งสิ้น 1,800 มล.(ซีซี) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในทางการแพทย์ต่อไป ณ รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร

       ห้วงวันที่ 17 – 24 ม.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ฐานการผลิตพันธุ์ปลา มีผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ 1. สนับสนุนพันธุ์ปลานิลให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ม.1 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร และ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ม.2 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 2. ส่งมอบพันธุ์กุ้งก้ามแดงให้แก่กำลังพลที่มีความประสงค์นำไปเลี้ยงระดับครัวเรือน จำนวน 2 นาย 3. ทำการขยายพันธุ์ปลานิล โดยวิธีการเคาะไข่จากปากแม่ปลานิล จำนวน 5 บ่อ และนำเข้าระบบเพาะฟักในถาด เพื่อการอนุบาลพันธุ์ปลานิลที่ได้ผลจากการดำเนินการขยายพันธุ์ปลา ทั้งนี้ เพื่อผลิตลูกปลาให้ได้ตามเป้าหมาย เตรียมการสนับสนุนแจกจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาต่อไป ณ โรงเพาะพันธุ์ปลา นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 23 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการทำความสะอาดคอกโคของหน่วย ตามแผนการบริหารจัดการฟาร์มที่มีมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ทำให้โคมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ตามมาตรฐานที่ นทพ. กำหนด ณ คอกโค นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 23 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันของ นขต.นทพ. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference), จัดกำลังพลปฏิบัติงาน, การพัฒนาที่ตั้งหน่วย, การตรวจสอบการผ่านเข้า – ออก ตามมาตรการ รปภ. ที่ตั้งหน่วยและการบริหารจัดการปศุสัตว์ของหน่วย ตามหลักสุขาภิบาลต่อไป ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       ห้วงวันที่ 16 - 22 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม จำนวน 4 ชุด ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.เมือง, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จ.ชุมพร และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้น้ำเชื้อโคแช่แข็ง นทพ. สายพันธุ์ลิมูซิน, อเมริกันบราห์มัน, กำแพงแสน, ตาก และชาร์โรเลส์ โดยมีการผสมเทียมโค จำนวน 43 ครั้ง และติดตามลูกโคเกิด จำนวน 40 ตัว สรุปผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ ต.ค.64 - ปัจจุบัน จำนวน 347 ครั้ง และติดตามลูกโคเกิด จำนวน 156 ตัว ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติทั้งในลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้าน คน ชุมชน พื้นที่ ในการผนึกกำลังเพื่อป้องกันประเทศและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาที่มีต่อกองทัพไทย ณ สถานีผสมเทียม นกส.4 สทพ.นทพ. อ.เมือง, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จ.ชุมพร และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

       เมื่อวันที่ 22 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันของ นขต.นทพ. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference), จัดกำลังพลปฏิบัติงาน, การพัฒนาที่ตั้งหน่วย, การตรวจสอบการผ่านเข้า – ออก ตามมาตรการ รปภ. ที่ตั้งหน่วยและการบริหารจัดการปศุสัตว์ของหน่วย ตามหลักสุขาภิบาลต่อไป ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 21 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ “70 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ องค์ราชัน” เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 20 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการส่งมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด ตามโครงการประมงหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ม.1 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร และ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ม.2 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดต่อไป ณ โรงเพาะพันธุ์ปลา นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 19 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการให้อาหารข้นและแร่ธาตุก้อนให้กับโคแม่พันธุ์ จำนวน 63 ตัว, โคอายุ 1-2 ปี จำนวน 3 ตัว, โคอายุ 6 เดือน -1 ปี จำนวน 14 ตัว, โคเบนลึงค์ จำนวน 1 ตัว และโคพ่อพันธุ์ปลดระวาง จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น 82 ตัว เพื่อเสริมโภชนาการให้โคมีสุขภาพแข็งแรง อัตราการเจริญเติบโตดีมีความสมบูรณ์พันธุ์ ช่วยให้การผลิตลูกโคคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถสนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป ณ คอกโค นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 6 นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ม.8 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายฝั่งทะเล เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 โดยร่วมกันเก็บขยะพลาสติก, เศษแก้ว ตามแนวชายหาดให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ทั้งนี้ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ต่อปวงชนชาวไทย ณ หาดทุ่งวัวแล่น ม.8 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันของ นขต.นทพ. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference), จัดกำลังพลปฏิบัติงาน, การพัฒนาที่ตั้งหน่วย, การตรวจสอบการผ่านเข้า – ออก ตามมาตรการ รปภ. ที่ตั้งหน่วยและการบริหารจัดการปศุสัตว์ของหน่วย ตามหลักสุขาภิบาลต่อไป ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 17 ม.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 15 นาย ร่วมกับ รร.บ้านคันธทรัพย์ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ.2565 โดยร่วมกันทำความสะอาดและทาสีแนวรั้วของสถานศึกษา ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป ณ รร.บ้านคันธทรัพย์ ม.2 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

หน้า