หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ

โครงการพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

นักรบสีน้ำเงิน

ผู้บังคับบัญชาพล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา
ผบ.นทพ.


พล.ต.ชูศักดิ์ ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.ชนิสร จารุกิตติ์ตระกูล
ผบ.นกส.๔ สทพ.นทพ.
X
ส่วนราชการกิจกรรมหน่วยงาน

หน้า     

       เมื่อวันที่ 13 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการตัดหญ้าสด (หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1) ภายในแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ของหน่วย จำนวน 50 ไร่ โดยในวันนี้ใช้พื้นที่ตัดสด จำนวน 0.3 ไร่ ได้ปริมาณหญ้าเนเปียร์ จำนวน 1,200 กก. (อัตราการให้หญ้าสด 10% ของน้ำหนักตัว) เพื่อให้โคในคอกมาตรฐานได้กินอย่างเพียงพอ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและการเจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐานที่ นทพ. กำหนด ณ แปลงพืชอาหารสัตว์ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 12 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 22 นาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน 90,000 ตัว โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลานิลลงแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดและการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ ณ บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 12 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยจัดพิธีการทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล, พิธีทางศาสนามหามงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่อำเภอปะทิว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายเจริญโชค พรหมชุติมา นอภ.ปะทิว เป็นประธานในพิธีฯ ณ ที่ว่าการอำเภอปะทิว ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 11 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการขยายพันธุ์ปลานิล ด้วยวิธีการเลี้ยงแบบเลียนแบบธรรมชาติ โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา ทำการเคาะไข่จากปากแม่พันธุ์ปลานิล จำนวน 5 บ่อ ซึ่งได้ไข่ปลา รวมจำนวนประมาณ 15,000 ฟอง และนำเข้าระบบอนุบาลไข่ปลาในโรงเพาะฟัก ทั้งนี้ไข่ปลาทั้งหมดจะเจริญเติบโตและพร้อมแจกจ่ายได้ภายใน 40 วัน โดยจะสนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา, ส่วนราชการ, ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อไป ณ ฐานผลิตพันธุ์ปลา นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 10 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการอนุบาลลูกสุกรหลังคลอดจากแม่สุกรพันธุ์ Large White หมายเลข 746301 ซึ่งได้ลูกสุกร จำนวน 12 ตัว (เพศผู้ 8 ตัว, เพศเมีย 4 ตัว) ด้วยการฉีดธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโรคโลหิตจางในลูกสุกรแรกเกิด และฉีดยาป้องกันการเกิดมดลูกอักเสบหรือโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากแบคทีเรียให้แก่แม่สุกร โดยแม่สุกรและลูกสุกรทั้งหมดมีสุขภาพแข็งแรง มีความสมบูรณ์พันธุ์ดี ณ คอกสุกรมาตรฐาน นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 5 นาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาชมทัศนียภาพ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยประชาชนของชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ ณ เขื่อนคุริง ม.3 ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการผสมเทียมโคแม่พันธุ์ซึ่งเป็นโคยุทธศาสตร์ของหน่วย จำนวน 1 ตัว คือ โคแม่พันธุ์หมายเลข 746505 (โคแลกเปลี่ยนประจำปี งป.65) ในการนี้หน่วยได้ใช้น้ำเชื้อโคแช่แข็งของ นทพ. สายพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ ชื่อนำทัพ หมายเลข M37 ล็อตที่ 21.67 ตามยุทธศาสตร์การผลิตโคเนื้อลูกผสมสายพันธุ์ชาร์โรเล่ส์เป็นหลัก ปัจจุบันยอดการผสมเทียมโคแม่พันธุ์ของหน่วย จำนวน 46 ตัว คิดเป็น 76.67% ณ คอกกรรมวิธี นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 8 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการเก็บผลผลิตทางการเกษตรภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ของหน่วย ด้วยการส่งผลผลิตจำหน่ายให้โรงเลี้ยง เพื่อทำการประกอบอาหารคุณภาพและมีประโยชน์ให้กำลังพลได้รับประทาน และจำหน่ายให้กับกำลังพลภายในหน่วย รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจในราคาประหยัด โดยรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจะนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ฯ และมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       ห้วงวันที่ 1 – 7 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม จำนวน 4 ชุด ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.เมือง, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จ.ชุมพร และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้น้ำเชื้อโคแช่แข็ง นทพ. สายพันธุ์ลิมูซิน, อเมริกันบราห์มัน, กำแพงแสน, ตาก และชาร์โรเลส์ โดยมีการผสมเทียมโค จำนวน 23 ครั้ง และติดตามลูกโคเกิด จำนวน 42 ตัว สรุปผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ ต.ค.64 - ปัจจุบัน จำนวน 989 ครั้ง และติดตามลูกโคเกิด จำนวน 514 ตัว ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติทั้งในลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมถึงเผยแพร่การรับรู้ในเรื่องน้ำเชื้อคุณภาพโคพ่อพันธ์แช่แข็งของ นทพ. ในสายพันธุ์ต่างๆ ที่ สทพ.นทพ. ดำเนินการผลิต เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นามหน่วย บก.ทท. ให้เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลายและเป็นการเตรียมความพร้อมด้าน คน ชุมชน พื้นที่ในการผนึกกำลังเพื่อป้องกันประเทศและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาที่มีต่อกองทัพไทย ณ สถานีผสมเทียม นกส.4 สทพ.นทพ. อ.เมือง, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จ.ชุมพร และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

       เมื่อวันที่ 6 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการผสมเทียมโคแม่พันธุ์ซึ่งเป็นโคยุทธศาสตร์ของหน่วยจำนวน 3 ตัว คือ โคแม่พันธุ์หมายเลข 56105 (รับโอนมาจาก นกส.5 สทพ.นทพ. ประจำปี งป.58), โคแม่พันธุ์หมายเลข 746213 (โคจัดซื้อประจำปี งป.62) และโคแม่พันธุ์หมายเลข 746507 (โคแลกเปลี่ยนประจำปี งป.65) ในการนี้หน่วยได้ใช้น้ำเชื้อโคแช่แข็งของ นทพ. สายพันธุ์ชาโรเล่ส์ ชื่อนำทัพ หมายเลข M37 ล็อตที่ 21.67 ตามยุทธศาสตร์การผลิตโคเนื้อลูกผสมสายพันธุ์ชาร์โรเล่ส์เป็นหลัก ปัจจุบันยอดการผสมเทียมโคแม่พันธุ์ของหน่วย จำนวน 45 ตัว คิดเป็น 75% ณ คอกกรรมวิธี นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 5 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ให้การอนุเคราะห์ดำเนินการปรับระดับพื้นที่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนระดับปฐมวัยและสร้างสนามเด็กเล่นของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนนี้มีบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 169 คน เป็นการปฏิบัติงานตามแผนงานหลักของ นทพ. คืองานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนรถหน้าตักหลังขุด (JCB) พร้อมพลประจำ ทั้งนี้ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานราชการและความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพไทย ณ โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 4 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ,) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการหว่านและกลบเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ซึ่งเป็นเมล็ดหญ้าคุณภาพดีที่ได้รับจาก กกส.สทพ.นทพ. โดยหว่านแปลงปลูกพันธุ์หญ้ารูซี่ของหน่วยเพิ่มเติมพื้นที่จำนวน 8 ไร่ โดยใช้ปริมาณเมล็ดพันธุ์หญ้าจำนวน 16 กก. เพื่อเป็นการขยายพื้นที่แปลงพืชอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ของหน่วย ให้มีความเพียงพอกับความต้องการและยังเป็นเสบียงอาหารสัตว์สำรองได้อีกด้วย ณ แปลงพืชอาหารสัตว์ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 3 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการผสมเทียมโคแม่พันธุ์ของหน่วย จำนวน 1 ตัว หมายเลข 046001 แม่โคตัวนี้เป็นโคแม่พันธุ์ที่ได้มาจากโคแลกเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้หน่วยได้ใช้น้ำเชื้อโคแช่แข็งของ นทพ. สายพันธุ์ชาโรเล่ส์ ซึ่งเป็นน้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์ชื่อ นำทัพ หมายเลข M37 ล็อตที่ 21.67 ตามยุทธศาสตร์การผลิตโคเนื้อลูกผสมสายพันธุ์ชาร์โรเล่ส์เป็นหลัก ณ คอกพักโค นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 2 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 4 นาย ซึ่งได้นำสมาชิกเครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “จิตอาสาพระราชทาน/จิตอาสาพัฒนาชุมชน” เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของจิตอาสาพระราชทาน, การประพฤติปฏิบัติของจิตอาสาพระราชทาน และวิธีการแต่งกายที่ถูกต้อง เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนให้เกิดความเข้มแข็งของสมาชิกในชุมชน เกิดความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมี นายสุนทร ไกรมาก ปลัดอำเภอสำนักงาน เป็นผู้บรรยายฯ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 1 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือน ส.ค.65 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565, การเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565, แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการรับวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ แกะ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ โดยมี นายพลกฤต สุดสวาสดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รรท.นอภ.ท่าแซะ เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมต้นแซะ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

หน้า