หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ

โครงการพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

นักรบสีน้ำเงิน

ผู้บังคับบัญชาพล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ.อนุสรรค์ คุ้มอักษร
ผบ.นทพ.


พล.ต.ปวัน บุญบันดาล
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.ชนิสร จารุกิตติ์ตระกูล
ผบ.นกส.๔ สทพ.นทพ.
X
ส่วนราชการกิจกรรมหน่วยงาน

หน้า     

       เมื่อวันที่ 28 พ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการส่งมอบโคพันธุ์ผสมอเมริกัน บราห์มัน 50% เพศเมีย จำนวน 3 ตัว ให้กับ นพค.15 สนภ.1 นทพ. เพื่อนำไปใช้เป็นโคแม่พันธุ์ผลิตลูกโคแจกจ่ายต่อไป ณ นพค.15 สนภ.1 นทพ. ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จว.อ.น.

       เมื่อวันที่ 27 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการทำความสะอาดคอกพักโคของหน่าย ตามแผนการบริหารจัดการฟาร์มที่มีมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล เพื่อการกำจัดพาหะนำโรคติดต่อ ป้องกันโรคระบาดในสัตว์เท้ากีบ ช่วยทำให้โคมีสุขภาพแข็งแรง มีความสมบูรณ์พันธุ์ ณ คอกโค นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       ระหว่างวันที่ 20 - 26 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียม จำนวน 4 ชุด ให้บริการแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกผสมเทียมในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้น้ำเชื้อโคแช่แข็งของ นทพ. จำนวน 20 ครั้ง และติดตามลูกโคเกิดได้ จำนวน 15 ตัว ณ สถานีผสมเทียม นกส.4 สทพ.นทพ. อ.เมือง, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จ.ชุมพร และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

       เมื่อวันที่ 25 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 6 นาย ร่วมกับคณะครู รร.บ้านคันธทรัพย์ ทำความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษา ด้วยการกวาด เก็บขยะ กิ่งไม้และใบไม้แห้ง ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ 6 ณ รร.บ้านคันธทรัพย์ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 24 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่ตั้งหน่วย ประจำเดือน พ.ย.65 โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บ กวาดหยากไย่ใต้หลังคา และขยะ ภายในอาคารจอดยานพาหนะของหน่วย ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       ระหว่างวันที่ 21 - 24 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับชุดตรวจติดตามให้คำแนะนำและกำกับดูแลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และตรวจผลการปฏิบัติงานของหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 23 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. พ.อ. มนต์รัตน์ รัตนวานิช รอง ผอ.สทพ.นทพ. และคณะชุดตรวจติดตามให้คำแนะนำและกำกับดูแลงานเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตรวจผลการปฏิบัติงานของหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 22 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. พ.อ. มนต์รัตน์ รัตนวานิช รอง ผอ.สทพ.นทพ. และคณะชุดตรวจติดตามให้คำแนะนำและกำกับดูแลงานเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตรวจผลการปฏิบัติงานของหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 22 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 8 นาย ดำเนินการปรับภูมิทัศน์แนวริมถนนทางเข้าหน่วย ระยะทาง 1 กม. โดยร่วมกันเก็บกวาดเศษใบไม้ ขวดแก้วและขยะพลาสติกบนผิวจราจร ณ ถนนทางเข้าหน่วย ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 21 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. พ.อ. มนต์รัตน์ รัตนวานิช รอง ผอ.สทพ.นทพ. และคณะชุดตรวจติดตามให้คำแนะนำและกำกับดูแลงานเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตรวจผลการปฏิบัติงานของหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 20 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการไถแปลงหญ้าแฝก ในพื้นที่แปลงปลูกหญ้าแฝกสำหรับการปรับปรุง จำนวน 10 ไร่ เพื่อใช้ในการสนับสนุน นขต.สนภ.4 นทพ. นำไปปลูกในพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติงานของหน่วยฯ และแจกจ่ายให้กับราษฎรนำไปปลูกในพื้นที่ ตามแผนการแจกจ่ายของ นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ แปลงปลูกหญ้าแฝก นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       ระหว่างวันที่ 13 – 19 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียม จำนวน 4 ชุด ให้บริการแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกผสมเทียมในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้น้ำเชื้อโคแช่แข็งของ นทพ. จำนวน 28 ครั้ง และติดตามลูกโคเกิดได้ จำนวน 8 ตัว ณ สถานีผสมเทียม นกส.4 สทพ.นทพ. อ.เมือง, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว จ.ชุมพร และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

       เมื่อวันที่ 18 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการส่งมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด ตามโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 20,000 ตัว ให้กับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 เพื่อนำไปเลี้ยงและเพาะพันธุ์ที่ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรและพื้นที่โคก หนอง นา ณ ค่ายรัตนรังสรรค์ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่ง พล.ร.อ. พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี มีกำหนดการมาตรวจงานศูนย์แห่งนี้ใน 30 พ.ย.65 ณ ฐานผลิตพันธุ์ปลา นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 17 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการติดตั้งป้ายไวนิล “นักรบสีน้ำเงิน ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส” ตามนโยบาย พล.อ. อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผบ.นทพ. เพื่อให้กำลังพลมีความตระหนักและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาติดต่อราชการและประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะผ่านบริเวณที่ตั้งหน่วย ณ นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

       เมื่อวันที่ 16 พ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.4 สทพ.นทพ. ดำเนินการผสมเทียมโคแม่พันธุ์ซึ่งเป็นโคยุทธศาสตร์ของหน่วย จำนวน 3 ตัว ได้แก่ โคแม่พันธุ์หมายเลข 746203, 746204 (โคแลกเปลี่ยนประจำปี งป.62) และโคแม่พันธุ์หมายเลข 746301 (โคแลกเปลี่ยนประจำปี งป.63) ซึ่งโคแม่พันธุ์ที่ทำการผสมเทียม จำนวน 3 ตัวนี้ ใช้น้ำเชื้อโคแช่แข็งของ นทพ. สายพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ ชื่อนำทัพ หมายเลข M37 ล็อตที่ 21.67 เพื่อผลิตโคเนื้อลูกผสมสายพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ ปัจจุบันมียอดการผสมเทียมโคแม่พันธุ์ของหน่วยประจำปี งป.66 จำนวน 25 ตัว คิดเป็น 42.37% ณ คอกกรรมวิธี นกส.4 สทพ.นทพ. ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

หน้า