หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ

โครงการพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

นักรบสีน้ำเงิน

ผู้บังคับบัญชาพล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ.อนุสรรค์ คุ้มอักษร
ผบ.นทพ.


พล.ต.ปวัน บุญบันดาล
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท.ชนิสร จารุกิตติ์ตระกูล
ผบ.นกส.๔ สทพ.นทพ.
X
ส่วนราชการ

รายนามผู้บังคับบัญชาหน่วย

พ.ท.ชนิสร   จารุกิตติ์ตระกูล

ผบ.นกส.๔ สทพ.นทพ.


ลำดับ ยศ ชื่อ - สกุล ตั้งแต่ ถึง
๑. พ.ต.อาทร จิตน์แสวง ๒๕๒๑ ๒๕๒๕
๒. พ.อ.สุนทร อ่าวจำปา ๒๕๒๕ ๒๕๒๗
๓. พ.อ.สมชัย ตันเต็มทรัพย์ ๒๕๒๗ ๒๕๒๘
๔. พ.ต.บุญศรี โกมลเสวิน ร.น. ๒๕๒๕ ๒๕๓๑
๕. พ.ต.พรชัย ไชยชาญ ๒๕๓๑ ๒๕๓๒
๖. พ.อ.วินิจ สุบรรณรัตน์ ๒๕๓๒ ๒๕๓๔
๗. พ.ท.สังคม แก้วสมบูรณ์ ๒๕๓๔ ๒๕๓๕
๘. พ.อ.อนิทธ์ นิ่มนวล ๒๕๓๕ ๒๕๓๖
๙. พ.อ.นิพนธ์ คำแหง ๒๕๓๖ ๒๕๓๗
๑๐. พ.ท.สมชาติ วิจารณ์นิกรกิจ ๒๕๓๗ ๒๕๔๓
๑๑. พ.ท.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ๒๕๔๓ ๒๕๔๔
๑๒. พ.ท.สมชัย อาขวานนท์ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕
๑๓. พ.ท.เลียบ จันทร์สุโข ๒๕๔๕ ๒๕๔๗
๑๔. พ.ท.เอกกมล คังคะเกตุ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘
๑๕. พ.ท.สุพรรณ ภูถมดี ๒๕๔๘ ๒๕๕๓
๑๖. น.ท.อธิสพล สังขรัตน์ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖
๑๗. พ.ท.ศิวะ กาญจนีย์ ๒๕๕๖ ๒๕๕๙
๑๘. พ.ท.ธัชพล ขบวนฉลาด ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
๑๙. พ.ท.สุรเดช นันทศักดิ์มงคล ๒๕๖๐ ปัจจุบัน