หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ

โครงการพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

นักรบสีน้ำเงิน

ผู้บังคับบัญชาพล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.


พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา
ผบ.นทพ.


พล.ต.ชูศักดิ์ ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ.


พ.ท. ณกรพงศ์ ธรรม์ภรพิสิฐ
ผบ.นกส.๔ สทพ.นทพ.
X
ส่วนราชการ

ประวัติความเป็นมาหน่วย